Strona korzysta z plików cookies i innych technologii
Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuję
A+
Telefon Warszawa19115 BIP MPO
A+ Telefon Warszawa19115 BIP
Powrót do mediów Powrót
2016-12-28

Odpady komunalne od mieszkańców Warszawy obsługiwanych przez MPO będą terminowo odbierane i zagospodarowywane niezależnie od nieostatecznej (nieprawomocnej) decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego odmawiającej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji MBP w Radiowie. Bez względu na to, czy instalacja MBP w Radiowie zostanie zamknięta czy będzie funkcjonowała - Warszawiacy nie odczują skutków zaistniałej sytuacji.

Instalacja MBP w Radiowie nie zagraża środowisku oraz zdrowiu i życiu ludzi. Spełnia wymogi przepisów prawa. Powinna otrzymać pozwolenie zintegrowane.

MPO respektuje decyzje organów administracji publicznej. Jednocześnie będzie korzystało z prawa do skontrolowania tych decyzji przez organy II instancji oraz przez sądy administracyjne.

MPO przygotowało alternatywne rozwiązania w razie wcześniejszego zamknięcia instalacji MBP w Radiowie.

Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (MBP) eksploa­to­wa­na przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. w warszawskim Radiowie przy ul. Kampinoskiej 1 nie zagraża środowisku oraz zdrowiu i ży­ciu ludzi. Stwierdziły to jednoznacznie organy Inspekcji Ochrony Środowiska w decyzjach:

-      z dnia 29.01.2016 r. wydanej przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (MWIOŚ),

-      z dnia 23.06.2016 r. wydanej przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (GIOŚ).

Podkreślenia wymagają najistotniejsze fragmenty przytoczonych decyzji:

decyzja MWIOŚ:

-„…MWIOŚ stwierdza, że zgromadzone w sprawie dowody nie potwierdziły istnienia zagrożenia dla środowiska, które należałoby zaklasyfikować jako pogarszające stan środowiska w znacznych rozmiarach…;

- „…ponadto, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny zaznaczył, że informacje przekazywane przez mieszkańców oraz dane z wywiadu jaki został przeprowadzony w terenie, w tym odpowiedzi na zapytania kierowane do osób zgłaszających problemy zdrowotne, nie dostarczyły wiarygodnych dowodów potwierdzających występowanie zagrożenia dla zdrowia publicznego…

decyzja GIOŚ:

- „…W ocenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska decyzja została wydana prawidłowo i zgodnie zobowiązującymi przepisami. Mazowiecki WIOŚ dokonał wszechstronnego wyjaśnienia, czy funkcjonowanie instalacji eksploatowanych przez MPO pogarsza stan środowiska w znacznych rozmiarach lub zagraża życiu lub zdrowiu ludzi. Poczynione przez Mazowiecki WIOŚ ustalenia nie potwierdziły, aby działalność MPO pogarszała stan środowiska w znacznych rozmiarach. Ustalenia te w ocenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska nie budzą żadnych wątpliwości. …”;

- „…Podkreślić ponadto należy, że Stowarzyszenie wskazało na skutki działalności MPO w postaci licznych dolegliwości zdrowotnych mieszkańców, nie potwierdzając w żaden sposób tych informacji (np. zaświadczeniami lekarskimi o stanie zdrowia mieszkańców), stosując przy tym ogólnikowe stwierdzenia takie jak: „powszechnie wiadomo", które nie sposób traktować jako dowód w sprawie. Fakt występowania jakichkolwiek schorzeń i dolegliwości zdrowotnych nie oznacza jeszcze, że spowodowane zostały one działalnością MPO…”;

- „…Wskazać również należy, że w ocenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, wykonane pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Andrzeja Kuliga opracowanie „Ocena oddziaływania zapachowego instalacji mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów i składowiska odpadów w Radiowie" nie wskazuje, aby powietrze poza terenem MPO pod względem mikrobiologicznym stanowiło bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia ludzi przebywających w jego otoczeniu. Powyższe potwierdzone zostało przeprowadzonymi badaniami mikrobiologicznymi jakości powietrza. W związku z powyższym uznać należy, że ww. dowód w sprawie nie potwierdza, aby przedmiotowa instalacja zagrażała życiu lub zdrowiu mieszkańców…”;

- „…Wątpliwości budzą stwierdzenia biegłego - lekarza medycyny, dotyczące podjęcia radykalnych działań wobec MPO, tylko w związku z występowaniem uciążliwości zapachowej przy jednoczesnym stwierdzeniu, że uciążliwość zapachowa jedynie może wpływać negatywnie na stan zdrowia mieszkańców. Wskazać ponadto należy, że powyższe stwierdzenia są nieuprawnione, biorąc pod uwagę zakres merytoryczny w jakim biegły został powołany, jak i fakt posiadanego przez niego wykształcenia. W ocenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska lekarz nie posiada kompetencji do wskazywania działań, jakie powinny zostać podjęte przez organy ochrony środowiska, tym samym żadne stwierdzenia w powyższym zakresie nie są wiążące w niniejszej sprawie…”

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzone było na wniosek Prokuratora i pod jego nadzorem.

 

Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 210/16 z 19 grudnia 2016 r. w spra­wie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego 2022, instalacja MBP w Radio­wie jest wskazana jako instalacja zastępcza do przetwarzania odpadów komunalnych (IZ) dla obsługi centralnego regionu gospodarki odpadami komunalnymi. W uchwale tej pozostałe instalacje posiadające dotychczas status RIPOK zostały również wskazane jako instalacje zastępcze (z wyjątkiem spalarni na Targówku) z powodu braku ostatecznych decyzji zezwalających na przetwarzanie odpadów.

Zgodnie z uchwalonym Planem gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2022 (uchwała nr 209/16 z dnia 19 grudnia 2016 r.) na stronie 130 wskazano, że pomimo wydania decyzji w sprawie wstrzymania, instalacja MPO Sp. z o.o. jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości przetwarzania odpadów.

MPO złożyło wniosek do Marszałka Województwa Mazowieckiego (UMWM) w sprawie poz­wo­lenia zintegrowanego dla instalacji MBP na Radiowie 23 mie­sią­ce temu w dniu 5.01. 2015 r. (na okres do 31 grudnia 2018 r.) i w toku postępo­wania administracyjnego spełniło wszystkie żądania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (UMWM) zgłaszane w 2015 r.

MPO złożyło w dniu 11.08.2016 r. zażalenie do MŚ, a 12.08.2016 r. skargę do Woje­wódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Warszawie na przewlekłe prowadzenie postępo­wa­nia administra­cyj­nego przez UMWM w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego. Dnia 23.09.2016 r. MŚ stwier­dził przewlekłość postępowania UMWM i wskazał na szereg nieprawidło­woś­ci proceduralnych UMWM. Jednocześnie MŚ zobowiązał MWM do wydania decyzji adminis­tra­cyjnej w sprawie pozwo­lenia zintegrowanego w ciągu 2 miesięcy. WSA w dniu 6.12.2016 r. stwierdził przewlekłość postę­powania w sprawie udzielania pozwolenia zintegrowanego oraz uznał, że przewlekłość miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa.

Ostatecznego pozwolenia zintegrowanego nie posiada żadna instalacja MBP (w tym insta­la­cje należące do podmiotów konkurujących z MPO) w regionie centralnym (Warszawa oraz ota­cza­jące ją 58 gmin). Jednak GIOŚ tylko wobec MPO wszczął z urzędu postępowanie w spra­wie stwier­dzenia nieważności postanowienia MWIOŚ, zawieszającego postępowanie o wstrzy­ma­niu użytkowania instalacji eksploatowanej bez wymaganego pozwolenia zintegrowanego do cza­su rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego czyli rozpatrzenia wniosku o wydanie pozwolenia zinte­gro­wanego przez UMWM. W dniu 28.10.2016 r. MPO złożyło skargę do MŚ na GIOŚ dot. nierównego traktowania przez GIOŚ pomiotów prowadzących instalacje MBP oraz podejmo­wa­nie działań dyskryminujących w stosunku do MPO. Wobec braku odniesienia się do istoty skar­gi oraz naruszenia Kpa, MPO w dniu 1.12.2016 r. złożyło skargę w tej sprawie do Prezesa Ra­dy Minis­t­rów jako organu nadzoru nad Ministrem Środowiska.

W dniu 27.10.2016 r. Spółka otrzymała decyzję z dnia 24.10.2016 r. wstrzymującą użytkowanie instalacji MBP w Radiowie z dniem 31.12.2016 r. z po­wo­du braku pozwolenia zintegrowanego. W dniu 28.10.2016 r. MPO złożyło skargę do WSA (za poś­red­nic­t­wem GIOŚ) na decyzję o zamknięciu MBP w Radiowie wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania tej de­cy­zji. Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji został skierowany zarówno do GIOŚ jak i do WSA. GIOŚ postanowieniem z dnia 8.11.2016 r. odmówił wstrzymanie wykonania tej decyzji. W dniu 24.11.2016 r. MPO złożyło wniosek do WSA o pilne rozpatrzenie wniosku o wstrzymanie wyko­na­nia decyzji GIOŚ nakazującej zamknięcie instalacji MBP w Radiowie z dniem 31.12.2016 r. – z uwagi na okoliczności – nie później niż w grudniu 2016 r.

W dniu 5.12.2016 r. WSA wstrzymał wykonanie decyzji o wtrzymaniu użytkowania instalacji MBP w Radiowie.

Dnia 2 grudnia 2016 r. decyzją z dnia 28 listopada 2016 r. Marszałek Województwa Mazowieckiego odmówił udzielenia pozwolenia zintegrowanego dla instalacji MBP w Radiowie. Z uzasadnienia odmownej decyzji UMWM wynika, że urząd w ogóle nie wziął pod uwagę merytorycz­nych i prawnych argumentów Spółki. Decyzja jest nieostateczna. Od tej decyzji MPO złożyło 13 grudnia 2016 r. odwołanie do MŚ, a w razie potrzeby złoży skargę do WSA.

MPO opracowało możliwe scenariusze rozwiązań na wypadek, gdyby instalacja MBP w Radiowie musiała być definitywnie i całkowicie zamknięta. Strumień odpadów zostanie – zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych – przekierowany do innych instalacji.

MPO dotrzymując słowa zaprzestanie eksploatacji składowiska odpadów Radiowo z dniem 31 grudnia 2016 r. Decyzją z dnia 20 grudnia 2016 r. Marszałek Województwa Mazowieckiego wyraził zgodę na zamknięcie składowiska. Po 1 stycznia 2017 r. na składowisko trafiać będą wyłącznie odpady ziemi i gruzu oraz środek poprawiający właściwości gleby celem zakończenia procesu rekultywacji (wykonanie okrywy rekultywacyjnej i obsianie trawą). Pozostałości z procesów mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów od 1 stycznia 2017 r. zostaną skierowane na inne składowisko w regionie centralnym posiadające status RIPOK.

Zobacz również:
Aktualność nr1
2024-06-18
"Lato w Mieście" 2024 z MPO
Zobacz więcej - aktualność nr1Aktualność nr2
2024-06-10
Plenerowe warsztaty edukacyjne
Zobacz więcej - aktualność nr2Aktualność nr3
2024-06-05
Zaproszenia do składania ofert - odpady i surowce wtórn...
Zobacz więcej - aktualność nr3Zobacz wszystkieGrafika - liście


Kontakt
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA
W M. ST. WARSZAWIE SP. Z O.O.
ul. Obozowa 43
Warszawa 01-161

tel. 22 3910 100
e-mail: E-mail mpo@mpo.com.pl

NIP: 5272391342
REGON: 015314451
BDO: 000013153

IODO: E-mail iodo@mpo.com.pl Grzegorz Szajerka
Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000146122 Kapitał zakładowy Spółki: 292 808 000 PLN
© 2024 MPO