Strona korzysta z plików cookies i innych technologii
Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuję
A+
Telefon Warszawa19115 BIP MPO
A+ Telefon Warszawa19115 BIP
Powrót do mediów Powrót
2017-01-31


Współpraca stron Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o. ze Stowarzyszeniem Eko-Biegły z siedzibą we Wrocławiu odbywała się na podstawie umów i zakładała przeprowadzenie przez Stowarzyszenie szeregu czynności, obejmujących:

  1. przegląd aktualnego stanu prowadzonego procesu pod kątem ograniczenia uciążliwości instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów „Kampinoska”, wraz z określeniem jego parametrów oraz realizację wejściowych badań chromatograficznych (pomiarów wybranych odorantów) oraz mikrobiologicznych na 5 wybranych bioreaktorach, a także aplikację wybranych preparatów antyodorowych w różnych optymalnych, sprawdzalnych dawkach w wytypowanych bioreaktorach i wykonanie badań w trakcie przebiegu procesu,
  2. szczegółową interpretację otrzymanych wyników oraz sporządzenie instrukcji wewnętrznej kontroli procesów na podstawie przeprowadzonych analiz laboratoryjnych i wiedzy eksperckiej,
  3. analizę wyników badań odorometrycznych i mikrobiologicznych, przedstawionych w raporcie pt. „Ocena oddziaływania zapachowego instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów i składowiska odpadów w Radiowie”,
  4. przygotowanie koncepcji wykonania badań sprawdzających,
  5. przeprowadzenie mediacji z grupami społecznymi zaangażowanymi w funkcjonowanie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „Kampinoska” wsparte rozeznaniem socjologicznym tych grup.

Za wykonanie wszystkich czynności Stowarzyszenie otrzymało wynagrodzenie w łącznej kwocie 139.760,00 zł ( słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych) netto, które należało powiększyć o podatek od towarów i usług – niestanowiący ze swej strony istoty wynagrodzenia zatrzymanego przez Stowarzyszenie; z podatkiem VAT wynagrodzenie wynosiło 171.904,80 zł. Stowarzyszenie wywiązało się z zaciągniętych zobowiązań w sposób należyty i profesjonalny, według najlepszej wiedzy i doświadczenia oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zadaniem Stowarzyszenia było eksperckie wsparcie MPO w działaniach zmierzających do ograniczenia odorowości. Stowarzyszenie nie było natomiast odpowiedzialne za samo prowadzenie procesu ograniczenia uciążliwości instalacji przetwarzania i jego efekty, zwłaszcza że realizacja przygotowanych koncepcji, w szczególności w zakresie wdrażania instrukcji wewnętrznej kontroli procesów (tzw. dzienniczki) oraz prowadzenie całego przedsięwzięcia, a także mediacji z grupami społecznymi, determinowane było w dużej mierze czynnikami od Stowarzyszenia niezależnymi, w tym także poziomem zaangażowania i współpracy ze strony mieszkańców obszarów dotkniętych oddziaływaniem instalacji.

Z tych względów jakiekolwiek zarzuty pod adresem Stowarzyszenia, są zupełnie bezpodstawne i nie uwzględniają rzeczywistej roli Stowarzyszenia w omawianym przedsięwzięciu. Z uwagi na przedmiot zakontraktowanych usług, zapłata za te usługi uzależniona była od ich prawidłowego wykonania przez Stowarzyszenie w sposób należyty i zgodny z wymogami wiedzy i prawa – co też nastąpiło – nie zaś od tego, czy efekt prac Stowarzyszenia wpłynie korzystnie na wizerunek MPO czy też nie; Stowarzyszenie nie świadczyło na rzecz MPO usług z zakresu public relations – jedynie zaś przedmiotem wzajemnej współpracy było poszukiwanie możliwości rozwiązania uciążliwości powstałych na tle funkcjonowania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „Kampinoska”.

Zobacz również:
Aktualność nr1
2024-06-18
"Lato w Mieście" 2024 z MPO
Zobacz więcej - aktualność nr1Aktualność nr2
2024-06-10
Plenerowe warsztaty edukacyjne
Zobacz więcej - aktualność nr2Aktualność nr3
2024-06-05
Zaproszenia do składania ofert - odpady i surowce wtórn...
Zobacz więcej - aktualność nr3Zobacz wszystkieGrafika - liście


Kontakt
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA
W M. ST. WARSZAWIE SP. Z O.O.
ul. Obozowa 43
Warszawa 01-161

tel. 22 3910 100
e-mail: E-mail mpo@mpo.com.pl

NIP: 5272391342
REGON: 015314451
BDO: 000013153

IODO: E-mail iodo@mpo.com.pl Grzegorz Szajerka
Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000146122 Kapitał zakładowy Spółki: 292 808 000 PLN
© 2024 MPO