Strona korzysta z plików cookies i innych technologii
Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuję
A+
Telefon Warszawa19115 BIP MPO
A+ Telefon Warszawa19115 BIP
Powrót do mediów Powrót
2019-10-09

W odpowiedzi na doniesienia prasowe w związku z zakupem przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o.  nieruchomości w Zielonce przy ul. Michałowskiej 2 informujemy, że Spółka nie posiada wiedzy o etapie, przebiegu ani wnioskach prowadzonej kontroli przez CBA na ten temat.

Jednocześnie należy podkreślić, że Wydział do walki z korupcją Komendy Stołecznej Policji – na zlecenie i pod nadzorem Prokuratury Okręgowej - prowadził już śledztwo dotyczące zakupu ww. nieruchomości, które zostało umorzone przez Prokuraturę Okręgową Warszawa Praga w Warszawie  postanowieniem z dnia 07.09.2017 roku. Podstawą umorzenia śledztwa było niestwierdzenie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków oraz nadużycia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych ani przez osoby uprawnione do rozporządzania majątkiem Spółki podczas nabycia w/w nieruchomości.

Zakup gruntu został poprzedzony dogłębnymi analizami ówczesnych cen rynkowych na terenie Gminy Zielonka. Na potrzeby transakcji  został zlecony przez Spółkę operat szacunkowy przedmiotowej nieruchomości, który został wykonany przez licencjonowanego rzeczoznawcę majątkowego, biegłego sądowego. Należy podkreślić, że Spółka nabyła nieruchomość za kwotę niższą niż wynikała z ww. operatu szacunkowego.

Decydując o zakupie przedmiotowej nieruchomości Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o.  planowało zrealizować inwestycję  w obszarze gospodarki odpadami. Taką działalność dopuszczał obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, co było dodatkowym i silnym argumentem przemawiającym za nabyciem w/w nieruchomości.

Zamknięcie w 2011 r. składowiska w Łubnej  oraz perspektywa zamknięcia w 2014 r. składowiska Radiowo (ostatecznie zamknięto je w 2016 r.) spowodowywały konieczność  znalezienia nowej nieruchomości w okolicach Warszawy,  na której możliwa byłaby kontynuacja prowadzenia działalności z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym budowa składowiska odpadów. W dacie nabycia, tj. na dzień 3 października 2012 roku dla nieruchomości  w Zielonce obowiązywały cztery kluczowe  formalno –prawne podstawy, umożliwiające realizację celu, dla którego ta nieruchomość została nabyta, tj.:
1.    uchwalenie Uchwałą Rady Miasta Zielonka  z 12 czerwca w 1997 r. Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zielonka dopuszczającego możliwość budowy zakładu unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych i przemysłowych z funkcjami towarzyszącymi, w tym budowę składowiska odpadów;
2.    uchwalenie Uchwałą Rady Miasta Zielonka Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zielonka z dnia 7 lutego 2008 r, przewidującego na przedmiotowym terenie realizację składowiska odpadów;
3.    wydana przez Burmistrza Miasta Zielonka decyzja nr 1553/2011 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Uruchomieniu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „Ekolina z dnia 12.10.2011 r., która była decyzją ostateczną i która w  sierpniu 2012r. wyrokiem WSA uprawomocniła się;

4.    uchwalenie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012 -2018 z uwzględnieniem lat 2019-2023, przewidującego lokalizację składowiska odpadów komunalnych oraz kompostownię odpadów zielonych (instalacje  o statusie RIPOK) w Gminie Zielonka.

Zgodnie z obowiązującymi procedurami transakcja uzyskała również zgodę na jej przeprowadzenie ze strony organu właścicielskiego.

Należy podkreślić, że w dniu 17 grudnia 2014 r.  Spółka uzyskała decyzję właściwego w sprawie organu, tj. Starosty Powiatu Wołomińskiego, Nr 2104p/2014 zatwierdzającą Projekt Budowlany pn. „Budowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego w gminie Zielonka, przy ul. Michałowskiej”.

Na etapie przystąpienia do realizacji przedsięwzięcia, MPO spotkało się z niechęcią i sprzeciwem lokalnej społeczności. Protesty mieszkańców oraz organizacji ekologicznych spowodowały zablokowanie w postępowaniach administracyjnych budowy składowiska.

Z uwagi na dynamiczne zmiany w dziedzinie gospodarki odpadami, obecne działania Spółki skierowane są na analizę możliwości optymalnego wykorzystania ww.  nieruchomości w obszarze gospodarki odpadami.

Zobacz również:
Aktualność nr1
2024-06-18
"Lato w Mieście" 2024 z MPO
Zobacz więcej - aktualność nr1Aktualność nr2
2024-06-10
Plenerowe warsztaty edukacyjne
Zobacz więcej - aktualność nr2Aktualność nr3
2024-06-05
Zaproszenia do składania ofert - odpady i surowce wtórn...
Zobacz więcej - aktualność nr3Zobacz wszystkieGrafika - liście


Kontakt
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA
W M. ST. WARSZAWIE SP. Z O.O.
ul. Obozowa 43
Warszawa 01-161

tel. 22 3910 100
e-mail: E-mail mpo@mpo.com.pl

NIP: 5272391342
REGON: 015314451
BDO: 000013153

IODO: E-mail iodo@mpo.com.pl Grzegorz Szajerka
Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000146122 Kapitał zakładowy Spółki: 292 808 000 PLN
© 2024 MPO