Strona korzysta z plików cookies i innych technologii
Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuję
A+
Telefon Warszawa19115 BIP MPO
A+ Telefon Warszawa19115 BIP

Powrót Powrót do listy nieruchomości

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

PRZETARG ul.Grójecka/Korotyńskiego
Kontakt:
MPO
Telefon: (22) 39 10 100
E-mail: nieruchomosci@mpo.com.pl


Powierzchnia: 1.299 m2
Cena: 10.000.000,00 zł netto
Informacje o lokalu:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
przy ul. Obozowej 43, 01-161 Warszawa,
zwana dalej „Organizatorem przetargu lub MPO”

O G Ł A S Z A

przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Warszawie w Dzielnicy Ochota przy ul. Grójeckiej róg Korotyńskiego, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 4 z obrębu 2-03-20 o powierzchni 1 299 m² wraz z prawem własności budynku, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1M/00217003/9

Opis przedmiotu przetargu:

1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności budynku, stanowiącego odrębną od gruntu nieruchomość, położonej w Warszawie w Dzielnicy Ochota przy ul. Grójeckiej róg ul. Korotyńskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 4 z obrębu 2-03-20 o powierzchni 1 299 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą Nr WA1M/00217003/9 (dalej: „Nieruchomość”).
2.Nieruchomość położona jest w południowej części dzielnicy Ochota, w rejonie urbanistycznym osiedla Rakowiec, bezpośrednio przy pasie drogowym ulicy Grójeckiej, ale bez wjazdu/zjazdu z tej ulicy. W sąsiedztwie Nieruchomości znajduje się pompownia ścieków „Ochota” z małym budynkiem mieszkalno-biurowym i osadnikiem we własności MPWiK w m.st. Warszawie S.A., stacja transformatorowa, dalej zakład energetyczny oraz dwa zespoły garaży i parking społeczny. W nieco dalszej okolicy przeważa zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, w tym nowe apartamentowce. W pobliżu jest usytuowana stacja paliw i biurowiec Lasów Państwowych. Po przeciwnej stronie ulicy Grójeckiej dominuje zabudowa wielorodzinna na Szczęśliwcach. Dostępność placówek handlu, usług, użyteczności publicznej, w tym komunikacji miejskiej jest dobra. Przy ulicy Korotyńskiego jest duży skwer parkowy Fort Korotyńskiego, a przy ulicy Sierpińskiego powstaje „Centrum Aktywności Międzypokoleniowej”.
3. Działka posiada kształt zbliżony do kwadratu, jest ogrodzona. Zabudowana jest w części środkowej wyłączonym z użytkowania od 2012 roku budynkiem zlewni nieczystości płynnych o powierzchni zabudowy 151 m². Teren wokół budynku w dużej części jest utwardzony trylinką, w pozostałej trawiasty oraz porośnięty kilkoma drzewami. Działka jest w zasięgu uzbrojenia miejskiego pełnego poza siecią c.o. Przez działkę przebiega kilka sieci wodnych i kanalizacyjnych oraz kabli energetycznych, część z nich jest wyłączona z eksploatacji. Natomiast sieci przebiegające w pasie południowym w liniach ewentualnej przyszłej zabudowy, w tym sieć wodna Dn100, kanał Dn200 i kable energetyczne są obcą infrastrukturą do ewentualnego przełożenia.
4. Nieruchomość położona jest na terenie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału położonego przy skrzyżowaniu ulic Grójeckiej i Korotyńskiego uchwalonego Uchwałą nr LXXXI/2661/2023 Rady m.st. Warszawy z dnia 25 maja 2023 roku. Zgodnie z tym planem działka ew. nr 4 położona jest w obszarze E1.3U/MW(IT-K) o przeznaczeniu podstawowym usługi lub zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Poprzez wprowadzenie w ww. planie rozwiązań gwarantujących prawidłowy dostęp do drogi publicznej dla nieruchomości MPO, obsługa komunikacyjna tego obszaru ma się odbywać od ulicy Sierpińskiego, drogą projektowaną 2KDD, która nie jest urządzona. Aktualnie (nieuregulowany prawnie) dostęp Nieruchomości do drogi publicznej odbywa się zwyczajowo od strony ulicy Korotyńskiego wjazdem utwardzonym trylinką.
5. W dziale IV ww. księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości ujawniony jest wpis dotyczący ustanowionej hipoteki umownej łącznej oraz ujawniona jest wzmianka o zmianie hipoteki łącznej. Do umowy sprzedaży Nieruchomości MPO przedłoży dokument, z którego wynikać będzie zobowiązanie wierzyciela hipotecznego do zwolnienia nieruchomości spod zabezpieczenia hipotecznego oraz przekazania dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o wykreślenie tej hipoteki niezwłocznie po otrzymaniu przez wierzyciela hipotecznego środków pieniężnych uzyskanych na podstawie umowy sprzedaży Nieruchomości.
6. Część Nieruchomości jest przedmiotem umowy najmu zawartej na czas nieoznaczony z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia przysługującemu każdej ze stron umowy.

Warunki przetargu:

1. Cena wywoławcza Nieruchomości wynosi 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych 00/100) netto.
2. Wadium wynosi 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100).
3. Postąpienie wynosi nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej, tj. stanowi minimum kwotę 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).
4. Wymogiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w kwocie 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100) w terminie do dnia 22 maja 2024 r. do godz. 14.00 na rachunek bankowy MPO prowadzony w mBank S.A. nr: 31 1140 1010 0000 3848 6000 1019, z dopiskiem w tytule „wadium - przetarg MPO – sprzedaż Grójecka/Korotyńskiego”. Za datę wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków finansowych na ww. rachunek. Brak wpłaty wadium w tym terminie powoduje brak możliwości uczestnictwa w przetargu.
5. Wadium przepada na rzecz Organizatora przetargu, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej oraz w przypadku, gdy oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.
6. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie im zwrócone w terminie 7 dni po dokonaniu wyboru oferty, zamknięciu przetargu bez wyboru oferty lub unieważnieniu przetargu, z zastrzeżeniem pkt.5.
7. Przetarg wygrywa oferent, który w licytacji zaoferował najwyższą cenę.
8. Koszty notarialne związane ze sporządzeniem protokołu z zakończenia licytacji ponosi nabywca.
9. Termin i miejsce podpisania aktu notarialnego zostaną określone przez Organizatora przetargu w terminie 14 dni od zakończenia przetargu. Nabywca jest obowiązany do zapłaty ceny w dniu zawarcia umowy przelewem na rachunek bankowy MPO w taki sposób, aby w umowie sprzedaży doszło do pokwitowania wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy MPO. Niezwłocznie po tym zdarzeniu, MPO wykona przelew na rachunek bankowy wierzyciela hipotecznego wskazany w dokumencie, o którym mowa w pkt. 4 powyżej. W przypadku nieprzystąpienia do zawarcia umowy przez wygrywającego przetarg, traci on prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium. MPO na uzasadniony wniosek wygrywającego przetarg może wyrazić zgodę na zmianę terminu zawarcia umowy.
10. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży, w tym koszty aktu notarialnego i opłaty sądowej ponosi nabywca.

Uczestnictwo w przetargu:

11. W przetargu mogą uczestniczyć:
- osoby fizyczne,
- osoby prawne,
- jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
Zgłoszenie jednego uczestnika do przetargu jest wystarczające do przeprowadzenia przetargu.
12. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie i terminie określonym w pkt. 4 oraz złożenie w siedzibie Organizatora przetargu w terminie do dnia 23 maja 2024 r. do godziny 13.00 następujących dokumentów:
a) w przypadku osób fizycznych – kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość;
b) w przypadku przedsiębiorców wpisanych do CEIDG – kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz aktualny wydruk komputerowy z CEIDG zawierający dane w szczególności nt. numeru NIP oraz REGON;
c) w przypadku osób upoważnionych do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej odpis aktualny z KRS lub aktualny wydruk komputerowy z KRS dotyczący oferenta, zawierający dane w szczególności nt. numeru NIP oraz REGON, wraz z kopią dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby działającej w jego imieniu,
d) w przypadku pełnomocników – kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz dokument pełnomocnictwa sporządzony w formie aktu notarialnego oraz:
• w przypadku osoby prawnej – odpis z KRS lub wydruk komputerowy z KRS potwierdzający umocowanie osób, które podpisały pełnomocnictwo do reprezentowania danej osoby prawnej (tj. odpis aktualny/wydruk z KRS na dzień udzielenia pełnomocnictwa);
• w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG – aktualny wydruk komputerowy z CEIDG;
e) w przypadku cudzoziemców - zezwolenie lub przyrzeczenie („promesę”) wydania zezwolenia nabycia Nieruchomości wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920 r. „O nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców” (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278);
f) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że uczestnik przetargu nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu przeprowadzenia przetargu;
g) zaświadczenie właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że uczestnik przetargu nie zalega w opłacaniu składek – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu przeprowadzenia przetargu;
h) w przypadku konieczności uzyskania zgody, od której ustawa, umowa lub inny akt prawny warunkują ważność umowy sprzedaży nieruchomości (w tym oświadczenie osoby trzeciej lub uchwała jednego z organów spółki kapitałowej), dokument potwierdzający uzyskanie takiej zgody lub oświadczenie, że w stosunku do oferenta nie jest wymagane uzyskanie zgody na nabycie nieruchomości;
i) dowód uiszczenia wadium wraz z podaniem numeru rachunku bankowego, na który wadium zostanie zwrócone w przypadku konieczności jego zwrotu;
j) podpisane oświadczenie o tym, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym Nieruchomości oraz warunkami przetargu i przyjmuje to bez zastrzeżeń;
k) podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wyżej wskazane dokumenty należy złożyć do Organizatora przetargu w zamkniętych kopertach (z dopiskiem „Przetarg Grójecka/Korotyńskiego”). Komisyjne otwarcie kopert nastąpi w dniu 23 maja 2024 r. o godzinie 13.30.

Miejsce i termin przetargu:

13. Licytacja odbędzie się w siedzibie Spółki, ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa w sali konferencyjnej na I piętrze (pok. nr 114) w dniu 24 maja 2024 r. o godzinie 12.00.

Zastrzeżenia:

14. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny informując o tym w formie właściwej dla jego ogłoszenia.
15. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
16. Z tytułu niedopuszczenia do licytacji, niedokonania wyboru oferty, zamknięcia przetargu bez wyboru oferty lub unieważnienia przetargu, przystępującemu do przetargu nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Organizatorowi przetargu.
17. MPO może z ważnych przyczyn dokonać zmiany terminu rozstrzygnięcia przetargu wskazanego w ogłoszeniu.
18. Zapoznanie się ze stanem faktycznym lub prawnym Nieruchomości, w tym o aktualnym oraz możliwym w przyszłości sposobie jej zagospodarowania, nie jest obowiązkowe, a oferent przyjmuje na siebie odpowiedzialność związaną z zapoznaniem się ze stanem Nieruchomości oraz nie może zasłaniać się, że nie wiedział o wadach Nieruchomości.
19. Spółka nie odpowiada za wady fizyczne Nieruchomości, o których nie wiedziała w chwili ogłaszania przetargu.
20. Spółka wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady prawne Nieruchomości.

 

Dodatkowe informacje na temat przetargu oraz stanu faktycznego i prawnego Nieruchomości można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00 w Zespole Zarządzania Nieruchomościami, pod nr tel. (22) 39 10 100 oraz pod adresem e-mail: nieruchomosci@mpo.com.pl w okresie od ukazania się ogłoszenia do terminu przetargu.

 

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie dla osób zainteresowanych udziałem w przetargu.

Foto nieruchomości 1
Foto nieruchomości 2
Foto nieruchomości 3

Kontakt
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA
W M. ST. WARSZAWIE SP. Z O.O.
ul. Obozowa 43
Warszawa 01-161

tel. 22 3910 100
e-mail: E-mail mpo@mpo.com.pl

NIP: 5272391342
REGON: 015314451
BDO: 000013153

IODO: E-mail iodo@mpo.com.pl Grzegorz Szajerka
Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000146122 Kapitał zakładowy Spółki: 292 808 000 PLN
© 2024 MPO